Opis projektu

Droga ekspresowa S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo jest na etapie przygotowania do realizacji. Został zakończony etap Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zadania wydana została dnia 5 maja 2015r, zgodnie z jej zapisami do dalszego opracowania rekomendowany został wariant 2 przebiegu trasy drogi krajowej nr 16 pomiędzy Borkami Wielkimi a Mrągowem oraz wariant 3 dla drogi krajowej nr 59. Wydanie przedmiotowej decyzji umożliwiło przystąpienie do dalszych prac projektowych, czyli do opracowania Koncepcji Programowej, uszczegóławiającej rozwiązania projektowe przyjęte na etapie STEŚ.

W pierwszym etapie planuje się wykonanie odcinka Borki Wielkie – Węzeł Mrągowo (km 0+000,00 – km 13+000,000). Następny etap zostanie wybudowany w ramach zadania kolejnego (Mrągowo – Orzysz – Ełk).

Parametry techniczne drogi ekspresowej S16

  Droga ekspresowa S16 Droga krajowa DK59
Klasa drogi S GP
Prędkość projektowa 100 km/h 70 km/h
Prędkość miarodajna 110 km/h 90 km/h
Szerokość jezdni 2 x 7,0 m 1 x 7,0 m (na odcinku 1+160.00 – 4+041.04)

2 x 7,0 m (na odcinku 0+000.00 – 1+160.00)

Szerokość pasa ruchu 3,50 m 3,50 m
Szerokość pasa awaryjnego / opasek bitumicznych 2,50 m / 0,50 m (opaska wew.) 0,50 m
Szerokość poboczy gruntowych 0,75 m -2,50m 1,50m – 2,50m
Szerokość pasa dzielącego 5,0 m (w tym opaski bitumiczne 2×0,5m) 4m (w tym opaski bitumiczne, tylko na odcinku 2×2)
Liczba pasów ruchu 2 x 2 1 x 2, 2×2
Dopuszczalny nacisk na oś 115 kN 115 kN
Skrajnia nad drogą 5,0 m 5,0 m
Minimalna szerokość pasa drogowego 40,0 m + drogi dodatkowe 25,0 m + drogi dodatkowe
Kategoria ruchu KR6 KR5

Węzły drogowe.

W projekcie przewiduje się dostęp do drogi ekspresowej S16 tylko poprzez dwupoziomowe węzły drogowe. W projekcie przewidziano budowę trzech węzłów:

  • węzeł Sorkwity
  • węzeł Bagienice
  • węzeł Mrągowo

W projekcie przewiduje się dostęp do drogi krajowej DK59 poprzez jedno skrzyżowanie dwupoziomowe (węzeł Mrągowo) oraz skrzyżowania typu rondo:

  • istniejące rondo na skrzyżowaniu dróg DK16 oraz DK59
  • węzeł Mrągowo (2 skrzyżowania typu rondo)
  • rondo na przecięciu z drogą wojewódzką nr 600
  • rondo na końcu opracowania na przecięciu z istniejącą DK59

W ramach projektu przewiduje się budowę obustronnego MOP w km ok. 11+300 oraz Obwodu Utrzymania Drogi na istniejącej obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59.